top of page

Zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia

Okazuje się, że umowa o pracę nie zawsze daje gwarancję stabilnego zatrudnienia. Zgodnie z art. 52 oraz 53 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo zwolnić pracownika nie tylko za porozumieniem stron czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ale również w trybie natychmiastowym. W jakich sytuacjach takie rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem jest zasadne? Dowiedz się więcej już teraz.

Zwolnienie pracownika ze skutkiem natychmiastowym

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia skutkuje natychmiastowym ustaniem stosunku pracy. Tego rodzaju zwolnienie musi zostać wręczone pracownikowi w formie pisemnej, a na oświadczeniu woli pracodawca ma obowiązek wskazania przyczyny końca obowiązywania umowy o pracę. Co istotne, chociaż takie zwolnienie pracownika jest możliwe bez względu na rodzaj umowy, to jednak muszą zaistnieć ku temu wyjątkowe powody. Ponadto sam pracodawca musi spełnić określone warunki, aby zwolnienie bez wypowiedzenia mogło zostać zrealizowane.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

W jakich sytuacjach można rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia?

W przypadku pracownika mówi o tym art. 55 Kodeksu pracy: ”Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe”. Druga sytuacja, w której to pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, dotyczy: „Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia”.


Uwzględniając zwolnienie pracownika bez okresu wypowiedzenia przez pracodawcę, warto przyjrzeć się art. 52-53 Kodeksu pracy, bo właśnie w nich opisane są możliwe sytuacje, w których takie rozwiązanie stosunku pracy jest możliwe. Tym samym, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. (...)”.

  • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.


Pracownik może zostać zwolniony bez wypowiedzenia również wtedy, kiedy nie przestrzega ustalonego w zakładzie pracy regulaminu ani czasu wykonywania obowiązków, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, nie dba o mienie firmy czy nie zachował tajemnicy informacji, co naraziło pracodawcę na szkodę.

Comments


bottom of page