top of page

Pomoc prawna 24/7. Nie czekaj! Zadzwoń teraz:

978A3045-Edit.jpg

Kto może złożyć wniosek o dozór elektroniczny?

Przede wszystkim, wniosek o dozór elektroniczny może złożyć tylko skazany, którego kara pozbawienia wolności nie przekracza 18 miesięcy. Co istotne, wniosek można złożyć zarówno jeszcze przed odbyciem kary, jak i w trakcie jej odbywania w zakładzie karnym.

 

Wniosek o dozór elektroniczny składany jest do sądu penitencjarnego, natomiast, aby mógł zostać rozpatrzony, konieczne jest dołączenie do niego odpowiedniego uzasadnienia wraz z niezbędną dokumentacją, która potwierdzi motywację skazanego. 

Wniosek o dozór elektroniczny

Odbycie kary w zakładzie karnym nie jest jedyną możliwością ukarania skazanego za popełniony przez niego czyn. Sąd może wydać zgodę, aby ten odbył karę w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

Aby taki rodzaj kary mógł zostać zasądzony, konieczny jest odpowiedni wniosek o dozór elektroniczny. Prawnik przedstawia, w jakich przypadkach może zostać złożony. 

Kiedy sąd zgodzi się na dozór elektroniczny?

Nie każdy wniosek o dozór elektroniczny zostaje rozpatrzony pozytywnie. Sam fakt, że taka możliwość istnieje w przypadku kar krótkoterminowych, nie jest jedyną przesłanką. 

Aby wniosek o dozór elektroniczny (SDE) mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, skazany musi wskazać miejsce stałego pobytu, w którym system dozoru elektronicznego będzie mógł zostać zainstalowany. Co więcej, osoby, które mieszkają pod tym samym adresem, muszą wyrazić zgodę na to, aby skazany mógł odbywać karę pozbawienia wolności właśnie w takim systemie. Dozór elektroniczny zostanie zasądzony jedynie wtedy, kiedy jest wysoce prawdopodobne, że właśnie taki rodzaj kary ułatwi resocjalizację skazanego. 

Kiedy sąd nie zgodzi się na dozór elektroniczny?

System dozoru elektronicznego jest wyjątkową formą kary pozbawienia wolności, dlatego sąd nie zawsze wyraża na nią zgodę. Dozór elektroniczny nie może być zastosowany w przypadku recydywistów, czyli osób, które zostały ponownie skazane na karę pozbawienia wolności za takie samo wykroczenie bądź przestępstwo. 

Wniosek o dozór elektroniczny po uprawomocnieniu się wyroku

Wniosek o dozór elektroniczny składany jest przez skazanego do sądu penitencjarnego i najlepiej zrobić to od razu po uprawomocnieniu się wyroku. Dzięki temu od razu zostanie wszczęte postępowanie, zgodnie z którym określona zostanie forma pozbawienia wolności i miejsce odbycia kary. Warto dodać, że wnioski o dozór elektroniczny mogą składać do sądu penitencjarnego skazani, którzy są już w trakcie odbywania kary, a ta odbywa się w zakładzie karnym. 

Co musi zawierać wniosek o dozór elektroniczny?

Wniosek o dozór elektroniczny jest pismem urzędowym, musi więc zawierać standardowe dane, jak dane osobowe skazanego, dane adresata czy podstawę prawną ubiegania się o SDE (art. 43lc w zw. z art. 43la § 1-3 k.k.w.). Konieczna jest również sygnatura prawomocnego wyroku skazującego. Priorytetem zawsze pozostaje jednak uzasadnienie wniosku, a więc żądania, które zawierają argumenty przemawiające na korzyść skazanego.

 

Prawnicy z kancelarii adwokackiej zajmują się kompleksowym wsparciem w tym zakresie. Pomagają sporządzać wnioski oraz składać je do sądu penitencjarnego. Adwokat wskaże również konieczne działania, jeśli takie są niezbędne w celu uniknięcia kary w zakładzie karnym. Przykładem może być na przykład sytuacja, w której o SDE wnioskuje skazany, który pozostaje jeszcze na wolności. Takie osoby muszą dodatkowo złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary, ponieważ zanim sąd rozpatrzy wniosek o dozór elektroniczny, mogą trafić do aresztu. 

Uzasadnienie wniosku o dozór elektroniczny

W uzasadnieniu wniosku o dozór elektroniczny muszą znaleźć się przesłanki formalne, czyli potwierdzenie, że skazany musi odbyć karę pozbawienia wolności nie dłuższą niż przez 18 miesięcy. Co więcej, skazany musi skazać, że ma miejsce pobytu stałego, w którym dozór elektroniczny może być realizowany, a inne osoby pozostające pod tym samym adresem wyrażają na to zgodę. 

Należy podkreślić, że dozór elektroniczny jest dla skazanego lepszą, efektywniejszą formą pozbawienia wolności, aniżeli pobyt w zakładzie karnym. Skazany powinien podkreślić świadomość swojej winy, okazać skruchę i zapewnić, że w przyszłości nie dopuści się realizacji czynu zabronionego. Ponadto istotne jest wskazanie sytuacji życiowej skazanego. Zasadność składania wniosku o dozór elektroniczny może być podyktowana chęcią podjęcia pracy zarobkowej, koniecznością utrzymania rodziny, podjęcia edukacji czy udania się na terapię uzależnienia od alkoholu bądź narkotyków. 

 

Eksperci podkreślają, że szanse otrzymania zgody na SDE wzrastają, jeśli do wniosku o dozór elektroniczny skazany dołączy pełną dokumentację potwierdzającą jego argumentację. Do takich zalicza się pisemną zgodę osób zamieszkujących wraz ze skazanym, dokumentację medyczną, zaświadczenie od pracodawcy lub z uczelni. 

Złożenie wniosku o dozór elektroniczny w sądzie penitencjarnym jest darmowe, skazany nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. 

Zadzwoń lub napisz

Zadzwoń do nas jeśli masz jakieś pytania odnośnie usług naszej Kancelarii lub chcesz się umówić na spotkanie. 

Bezpieczeństwo

Wszystkie przesłane do nas informacje w postaci dokumentów, jak również wszelkie rozmowy i powierzane nam informacje są objęte klauzulą poufności. Możesz czuć się całkowicie bezpiecznie i swobodnie, każda Twoja sprawa jest objęta tajemnicą.

bottom of page