top of page

W jakich sytuacjach jazda po spożyciu alkoholu jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?

Prowadzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu w świetle polskiego prawa może być przestępstwem albo wykroczeniem. Kwalifikacja danego zdarzenia zależy od ilości alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi, a także rodzaju winy sprawcy. Osoba uznana winną przestępstwa musi liczyć się z surowszą karą aniżeli sprawca wykroczenia. Ponadto, informacja o skazaniu za przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK).

 

Kiedy jazda po spożyciu alkoholu jest przestępstwem?

 

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jest kwalifikowane jako przestępstwo wówczas, gdy ma miejsce „w stanie nietrzeźwości”. Stan ten, zgodnie z Kodeksem karnym, występuje, jeżeli:

 

1)     zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila,

2)     lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

 

Ustalenie zawartości alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu następuje najczęściej z użyciem odpowiednich urządzeń pomiarowych, w tym popularnych alkomatów. Choć w praktyce zdarza się to rzadko, to nie jest także wykluczone ustalenie stanu nietrzeźwości za pomocą zeznań świadków lub wyjaśnień oskarżonego.

 

Poza zawartością alkoholu we krwi istotne znaczenie dla kwalifikacji jazdy po spożyciu alkoholu jako przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego ma również postać winy sprawcy. Nie można bowiem popełnić go nieumyślnie. Oznacza to, że sprawca musi mieć świadomość, że znajduje się w stanie nietrzeźwości lub co najmniej przewidywać i godzić się na to, że może się w nim znajdować.

 

Obecnie prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo, Sąd każdorazowo nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenia w wysokości co najmniej 5.000,00 zł, a maksymalnie 60.000,00 zł. Informacja o skazaniu podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Karnym i skutkuje brakiem możliwości uzyskania zaświadczenie o niekaralności opatrzonego wzmianką „Nie figuruje”.

 

W niektórych okolicznościach Sąd może odstąpić od wymierzenia kary i ograniczyć się do nałożenia na sprawcę zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na określony czas, bądź też warunkowo umorzyć postępowanie.

 

Surowszej karze podlegają recydywiści, tzn. osoby, które były już wcześniej skazane za m.in. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a także popełniający przestępstwo w czasie obowiązywania wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów. Od października 2023 roku Sąd orzeka również przepadek pojazdu sprawcy, jeżeli miał on co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi lub 0,75 mg w wydychanym powietrzu

 

Kiedy jazda po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem?

 

Kodeks wykroczeń mówi o odpowiedzialności za prowadzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego w stanie „po użyciu alkoholu”. Stan ten, zgodnie z Ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, występuje, gdy:

 

1)     zawartość alkoholu we krwi przekracza wynosi od 0,2 do 0,5 promila,

2)     lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 do 0,25 mg.

 

Wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń popełnić można tak umyślnie, jak i nieumyślnie. Sprawca odpowiada zatem za popełnienie wykroczenia nawet gdy (błędnie) sądzi, że nie jest już w stanie po użyciu alkoholu.

 

Kary przewidziane za wykroczenie są łagodniejsze niż te za przestępstwo i obejmują:

 

1)     areszt (od 5 do 30 dni)

2)     lub nałożenie grzywny w wysokości co najmniej 2.500,00 zł, maksymalnie 30.000,00 zł.

 

Jednocześnie na sprawcę wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie po użyciu alkoholu każdorazowo nakłada się zakaz prowadzenia pojazdu na okres od 6 miesięcy do lat 3. Na jego poczet zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą strony – profesjonalna pomoc prawna dla osób prowadzących pod wpływem. Zapraszamy: adwokat jazda po alkoholu.

留言


bottom of page