top of page

Spowodowanie wypadku po pijanemu

 

Kierowca pojazdu odpowie za przestępstwo nieumyślnego spowodowania wypadku, jeżeli naruszy zasady bezpieczeństwa w ruchu, a naruszenie to będzie powiązane z zaistniałą w jego skutek kolizją drogową. Dodatkowo, na skutek wypadku inna osoba odniesie obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni. Sprawcy wypadku, znajdującemu się w chwili zdarzenia w stanie nietrzeźwości, będzie grozić surowsza kara. Ponadto, spowodowanie wypadku po pijanemu będzie rodzić konsekwencje dla wypłaty odszkodowań z polisy OC i AC.

 

Jaka jest kara za spowodowanie wypadku przez pijanego kierowcę?

 

Wymiar kary grożący sprawcy wypadku zależy przede wszystkim od skutków kolizji. Jeżeli skutkiem wypadku inna osoba nie dozna obrażeń lub spowodują one naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres maksymalnie 7 dni, sprawca nie będzie odpowiadał za nieumyślne spowodowanie wypadku z art. 177 § 1 k.k.

 

Jeżeli obrażenia odniesione przez uczestnika zdarzenia spowodują naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni, sprawcy wypadku znajdującemu się w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż miesiąc i 15 dni oraz nie wyższej niż 4 lata i 6 miesięcy. Dotyczy to również tych sprawców wypadków, którzy spożyli alkohol już po zdarzeniu, a przed poddaniem ich badaniu pod kątem zawartości alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu.

 

W sytuacji, gdy skutkiem wypadku spowodowanego przez kierowcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości jest ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby, grozi mu kara pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż 3 lata, a nie wyższej niż 16 lat pozbawienia wolności. Sprawca wypadku, którego skutkiem jest śmierć człowieka, musi z kolei liczyć się z karą pozbawienia wolności w wysokości od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.

 

Kiedy obowiązuje podwyższony wymiar kary za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu?

 

Podwyższony wymiar kary dotyczy kierowcy znajdującego się „w stanie nietrzeźwości”, tzn. kierowcy, u którego zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Surowszej karze nie będzie podlegał kierowca znajdujący się w stanie „po użyciu alkoholu” tzn. taki, u którego zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub 0,1 do 0,25 mg w wydychanym powietrzu.

 

Jednocześnie, w zależności od skutków wypadku spowodowanego przez kierowcę w stanie nietrzeźwości, Sąd orzeka wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Pijany sprawca wypadku obligatoryjnie zostanie również obciążony świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000,00 zł aż do 60.000,00 zł. Oczywiście na kierowcę nałożone zostaną również punkty karne.

 

Ponadto, po 14 marca 2024 r. wobec sprawcy wypadku znajdującego się w stanie nietrzeźwości Sąd może orzec przepadek pojazdu. Orzeczenie to będzie obligatoryjne, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia.

 

Czy pijanego sprawcę obejmuje ubezpieczenie OC i AC?

 

Poza sankcjami wynikającymi z odpowiedzialności karnej, na sprawcę wypadku po pijanemu czekają również dotkliwe konsekwencje w sferze ubezpieczeń OC i AC.

 

Co prawda, ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy wypadku „w stanie nietrzeźwości” wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej w wypadku, ale ubezpieczony pijany kierowca będzie traktowany tak jak sprawca, który szkodę wyrządził umyślnie. To oznacza, że na mocy powszechnie obowiązującego prawa (Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) zakład ubezpieczeń będzie uprawniony do dochodzenia od sprawcy zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania (tzw. regres ubezpieczeniowy). Kwota, do której zwrotu obowiązany będzie ubezpieczony (pijany sprawca), zależeć będzie od skutków wypadku i kosztów, które w związku z tym musi ponosić poszkodowany. Nierzadko może ona sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych.

 

To, czy pijany sprawca kolizji będzie mógł liczyć na wypłatę odszkodowania z polisy autocasco (AC), zależy z kolei od warunków zawartej umowy ubezpieczenia. Standardowym postanowieniem tego typu umów jest jednak całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego znajdującego się w stanie nietrzeźwości. W konsekwencji, ubezpieczyciel na mocy postanowień umowy odmówi wypłaty odszkodowania z polisy AC.

 

W przypadku, gdy pijany kierowca będzie uczestnikiem kolizji, ale nie zostanie uznany winnym jej spowodowania, wówczas będą przysługiwać mu wszelkie świadczenia z zawartych umów ubezpieczenia OC i AC.

Comments


bottom of page