top of page

Co grozi za jazdę rowerem po alkoholu?

Jazda na rowerze po spożyciu alkoholu stanowi wykroczenie stypizowane w Kodeksie Wykroczeń. By doszło do popełnienia wykroczenia nietrzeźwy rowerzysta musi poruszać się swoim pojazdem jednośladowym na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Wykroczenia, o którym mowa, nie popełnia pijany rowerzysta, który po spożyciu alkoholu prowadzi swój jednoślad obok siebie.

 

Jazda rowerem po alkoholu - co za to grozi?

 

Jazda na rowerze po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu albo karą grzywny. Ponadto, wobec rowerzysty może zostać zastosowany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów inne niż mechaniczne.

 

Wysokość kary grożącej sprawcy wykroczenia zależy od ilości alkoholu, ustalonej na skutek badania alkomatem (lub badania krwi). Jeżeli zawartość alkoholu we krwi rowerzysty wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 do 0,25 mg, to uznaje się, że rowerzysta kierował pojazdem w stanie „po użyciu alkoholu”. W przypadku, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg, rowerzysta uznawany jest za znajdującego się „w stanie nietrzeźwości”, za co grozi surowsza kara.

 

Rowerzysta poruszający się na rowerze w stanie „po użyciu alkoholu” podlega karze aresztu lub karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1.000,00 zł. Areszt może trwać od 5 do 30 dni, zaś maksymalna wysokość grzywny to 5.000,00 zł.

 

Z kolei, wykroczenie polegające na jeździe rowerem w stanie nietrzeźwości podlega karze aresztu lub karze grzywny w wysokości nie niższej od 2.500,00 zł. W przypadku aresztu wymiar grożącej pijanemu rowerzyście kary pozostaje taki sam, jak w przypadku stanu po użyciu alkoholu i wynosi od 5 do 30 dni. Podobnie kara grzywny także i w tym przypadku nie może przekroczyć 5.000,00 zł.

 

Należy wspomnieć, że orzeczenie kary aresztu zamiast kary grzywny przy tego typu wykroczeniach zdarza się nieczęsto i powinno następować jedynie w ściśle określonych warunkach. Kodeks wykroczeń stanowi bowiem, że w przypadku zagrożenia danego wykroczenia obok kary aresztu także karą innego rodzaju, areszt można orzec wyłącznie wówczas, gdy czyn popełniono umyślnie, za orzeczeniem kary aresztu przemawia waga czynu lub okoliczności sprawy świadczą o demoralizacji sprawcy albo też sposób jego działania zasługuje na szczególne potępienie.

 

Ponad powyższe, wobec rowerzysty prowadzącego pojazd po alkoholu może zostać orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz ten obejmować może jednak wyłącznie pojazdy niemechaniczne, takie jak rower czy hulajnoga. Nie dotyczy zatem i nie rozciąga się na pojazdy mechaniczne, takie jak samochód czy motocykl.

 

Zakaz prowadzenia roweru, który może orzec Sąd, obowiązywać może przez okres od 6 miesięcy do lat 3.

 

Mandat za jazdę rowerem po alkoholu

 

Często, bo w przypadku ujęcia przez Policję pijanego rowerzysty na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, gdy nie zachodzą wątpliwości co do sprawcy czynu, i stwierdzono popełnienie wykroczenia, w tym za pomocą urządzeń pomiarowych (alkomatu), grzywna wymierzana jest sprawcy w formie mandatu nakładanego przez funkcjonariusza Policji, a sprawa nie jest kierowana do Sądu. Zgodnie z aktualnym Taryfikatorem Mandatów wysokość mandatu w przypadku rowerzysty znajdującego się w stanie nietrzeźwości w czasie jazdy rowerem wynosi 2.500,00 zł, zaś w przypadku rowerzysty znajdującego się w stanie „po użyciu” alkoholu - 1.000,00 zł.

 

Obligatoryjnym warunkiem zakończenia sprawy w formie postępowania mandatowego jest również przyjęcie mandatu przez sprawcę. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia przez ukaranego rowerzystę w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem, Policja występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia.

 

Jazda rowerem po alkoholu 2023 - nowe przepisy

 

Wysokość kar pieniężnych, które mogą zostać nałożone w drodze mandatu za jazdę rowerem po spożyciu alkoholu w 2023 roku nie uległa zmianie. Nie zmieniła się wysokość mandatu grożącego za jazdę rowerem w stanie po użyciu alkoholu - 1 tys. zł i w stanie nietrzeźwości - 2,5 tys. zł. Podobnie zmianie nie uległa także wysokość grzywny, którą na sprawcę wykroczenia może nałożyć Sąd, gdy sprawa jazdy rowerem po spożyciu alkoholu znajdzie swój finał w Sądzie.

 

Niezmiennie w razie skierowania sprawy do Sądu pijany rowerzysta może zostać dodatkowo ukarany środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne, w tym rowerów.

 

Czy można stracić prawo jazdy za jazdę rowerem po alkoholu?

 

Jazda rowerem po spożyciu alkoholu do 2013 roku mogła skończyć się utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych takich jak samochód osobowy lub motocykl. Jeszcze w 2013 roku orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec sprawców wykroczenia polegającego na prowadzeniu pojazdu niemechanicznego (także roweru) po użyciu alkoholu było obligatoryjne. Pod koniec 2013 roku przepisy uległy jednak zmianie i od tego czasu pijany rowerzysta nie może już stracić prawa jazdy. Obecnie rowerzyście poruszającemu się po pijanemu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu nie grozi utrata uprawnień do kierowania samochodem osobowym lub innym pojazdem mechanicznym. Zakaz prowadzenia pojazdów, który na pijanego rowerzystę nałożyć może Sąd, został bowiem przedmiotowo ograniczony w ustawie do zakazu prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

 

Czy za jazdę rowerem po alkoholu można dostać punkty karne?

 

Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu, podobnie jak popełnienie innych wykroczeń drogowych podczas prowadzenia auta, częstokroć skutkuje nałożeniem na sprawcę obok mandatu punktów karnych. Taka sankcja nie grozi jednak pijanemu rowerzyście. W związku z wykroczeniem polegającym na jeździe rowerem po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości przepisy prawa nie przewidują możliwości nałożenia na sprawcę jakichkolwiek punktów karnych.

Comments


bottom of page